Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 - Trò chơi bắn cá trực tuyến miễn phí

Chi bộ Tổ chức – Điều dưỡng – Quản lý chất lượng

Chức năng nhiệm vụ

Chi bộ Tổ chức – Điều dưỡng – QLCL là chi bộ ghép các Phòng TCHC, phòng Điều dưỡng, phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện và Khoa ĐD-TC-KSNK,  là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tại Fb88 Tài Xỉu Game Online Số 1 , có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Phòng TCHC, phòng Điều dưỡng, phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện và Khoa ĐD-TC-KSNK, nhằm thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện có chất lượng các lĩnh vực công tác chuyên môn chính đó là: Tổ chức cán bộ, chế độ chính sách; Hành chính, quản trị; Điều dưỡng, Dinh dưỡng tiết chế và quản lý chất lượng Bệnh viện. Chi bộ hiện có 12 đảng viên chính thức.

Thành tích đạt được

  • Các khoa phòng trực thuộc đạt Tập thể lao động tiên tiến, hàng năm được GĐ Sở Y tế tặng giấy khen, phấn đấu trong nhiệm kỳ có bộ phận trực thuộc được UBND Tỉnh tặng Bằng khen..
  • 100% cá nhân đạt LĐTT; CSTĐ cấp cơ sở 1-2 VC/năm.