DSC00391

Hồ sơ tóm tắt

Tóm tắt hồ sơ

BS CKII. Trần Cảnh Phong

Trưởng Khoa loạn thần cấp tính

Chi tiết bác sĩ

Chi tiết bác sĩ

Trình độ chuyên môn

 Tóm tắt trình độ chuyên môn

Giải thưởng & Chứng nhận

 Tóm tắt giải thưởng và chứng nhận