8d929af3faf338ad61e2

Hồ sơ tóm tắt

Tóm tắt hồ sơ

ThS Kinh tế, Kiểm toán Quản Thái Long

Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế hoạch tài chính

Chi tiết bác sĩ

Chi tiết bác sĩ

Trình độ chuyên môn

 Tóm tắt trình độ chuyên môn

Giải thưởng & Chứng nhận

 Tóm tắt giải thưởng và chứng nhận