phamcaoson

Hồ sơ tóm tắt

Tóm tắt hồ sơ

BS CKI. Phạm Cao Sơn

Phó trưởng Khoa tâm lý lâm sàng

Chi tiết bác sĩ

Chi tiết bác sĩ

Trình độ chuyên môn

 Tóm tắt trình độ chuyên môn

Giải thưởng & Chứng nhận

 Tóm tắt giải thưởng và chứng nhận