DSC00289

Hồ sơ tóm tắt

Tóm tắt hồ sơ

TH.S – BS. Nguyễn Tiến Dũng

Phó Giám đốc

Chi tiết bác sĩ

Chi tiết bác sĩ

Trình độ chuyên môn

 Tóm tắt trình độ chuyên môn

Giải thưởng & Chứng nhận

 Tóm tắt giải thưởng và chứng nhận