_41A5158

Hồ sơ tóm tắt

Tóm tắt hồ sơ

CNCNTT. Nguyễn Ngọc Sơn

Phó phòng Quản lý chất lượng

Chi tiết bác sĩ

Chi tiết bác sĩ

Trình độ chuyên môn

 Tóm tắt trình độ chuyên môn

Giải thưởng & Chứng nhận

 Tóm tắt giải thưởng và chứng nhận