Hồ sơ tóm tắt

Tóm tắt hồ sơ

CN Luật. Mai Thị Thanh Tâm

Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

Chi tiết bác sĩ

Chi tiết bác sĩ

Trình độ chuyên môn

 Tóm tắt trình độ chuyên môn

Giải thưởng & Chứng nhận

 Tóm tắt giải thưởng và chứng nhận