DSC00336

Hồ sơ tóm tắt

Tóm tắt hồ sơ

Thạc sĩ. Cao Thị Minh Tâm

Trưởng Khoa tâm thần tuổi già – Trẻ em – Phục hồi chức năng

Chi tiết bác sĩ

Chi tiết bác sĩ

Trình độ chuyên môn

 Tóm tắt trình độ chuyên môn

Giải thưởng & Chứng nhận

 Tóm tắt giải thưởng và chứng nhận