DSC00314

Hồ sơ tóm tắt

Tóm tắt hồ sơ

DS CKI. Bùi Trần Kim

Trưởng Khoa dược

Chi tiết bác sĩ

Chi tiết bác sĩ

Trình độ chuyên môn

 Tóm tắt trình độ chuyên môn

Giải thưởng & Chứng nhận

 Tóm tắt giải thưởng và chứng nhận