_41A5096

Hồ sơ tóm tắt

Tóm tắt hồ sơ

BS CKI. Bùi Quang Trung

Phó trưởng Khoa tâm thần tuổi già – Trẻ em – Phục hồi chức năng

Chi tiết bác sĩ

Chi tiết bác sĩ

Trình độ chuyên môn

 Tóm tắt trình độ chuyên môn

Giải thưởng & Chứng nhận

 Tóm tắt giải thưởng và chứng nhận