17e0657ae3fb4aa513ea

Hồ sơ tóm tắt

Tóm tắt hồ sơ

BSCKI. Đặng Thị Hồng Nga

Phó trưởng Khoa thần kinh

Chi tiết bác sĩ

Chi tiết bác sĩ

Trình độ chuyên môn

 Tóm tắt trình độ chuyên môn

Giải thưởng & Chứng nhận

 Tóm tắt giải thưởng và chứng nhận