Quá trình hình thành

Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị được thành lập tháng 11/1977.

Nhân lực

Hiện tại, phòng có 07 cán bộ viên chức, trong đó có: 01 Phó Giám đốc, 02 Cử nhân luật, 04 Cử nhân điều dưỡng

 • Trưởng phòng: CN Luật. Nguyễn Tuấn Anh

Chức năng

Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị là bộ phận thuộc bộ máy quản lý của Bệnh viện có chức năng giúp Lãnh đạo Bệnh viện quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động về tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị của Bệnh viện.

Nhiệm vụ

 • Tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Sở Y tế về công tác tổ chức, cán bộ; công tác hành chính và quản trị
 • Triển khai thực hiện việc quy hoạch; đào tạo lại; tuyển dụng, điều chuyển; khen thưởng, kỷ luật; nâng bậc lương, thôi việc, nghỉ hưu và các chế độ chính sách khác liên quan đến cán bộ viên chức; xây dựng đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Bệnh viện
 • Xây dựng, trình Giám đốc Bệnh viện ban hành văn bản quản lý về tổ chức bộ máy, nhân sự; về hành chính, quản trị của Bệnh viện và triển khai, đôn đốc việc thực hiện
 • Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành
 • Tổ chức các cuộc họp, hội nghị công chức, viên chức của Bệnh viện; Tiếp khách, lễ tân, khánh tiết; Quản lý chung về cơ sở vật chất
 • Làm thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng; Hội đồng Kỷ luật  và tham gia các Hội đồng khác của Bệnh viện theo yêu cầu. Là đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện sau khi được lãnh đạo Bệnh viện phê duyệt: xây dựng, mua sắm, sửa chữa, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị…bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, phương tiện đi lại phục vụ các hoạt động của bệnh viện
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Bệnh viện

Thành tích tập thể

 • Hàng năm đều đạt lao động tiên tiến được giám đốc sở y tế tặng giấy khen
 • Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
 • Giấy khen công đoàn ngành y tế tỉnh

Thành tích cá nhân

 • Hàng năm 100% cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến
 • Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, giám đốc sở y tế tặng giấy khen, công đoàn ngành y té tặng giấy khen